เรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์ตอนนี้ทันไหม? (จบในบทความเดียว)

pexels-photo-4974914.jpeg
Photo by olia danilevich on Pexels.com

ทันครับ!!!

ทุกอย่างเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ

man sitting in front of three computers
Photo by olia danilevich on Pexels.com

สำหรับผมเอง ผมเพิ่งเริ่มเรียนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ตอนวัย 35 ปี เนื่องจากผมได้ยินเสียงในใจตัวเองมานานแล้วตั้งแต่ ม. 4 จนถึงทุกวันนี้ ช่วงเรียนมหาวิทยาลัยก็ได้เรียนวิศวกรรมไฟฟ้า เพราะว่าชอบเหมือนกัน ถ้าจำไม่ผิดให้เลือกได้ 3 อันดับ ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ เครื่องกล สุดท้ายก็ได้สาขาไฟฟ้า เรียนจบ ได้ทำงานด้านไฟฟ้า มจนถึงทุกวันนี้

และตอนนี้ ปี 2564 ก็เพิ่งเริ่มเรียนสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค่าเทอมไม่แพง หมื่นต้นๆ ผมเน้นเรียนที่ใกล้ที่พัก ที่ทำงาน ไม่เน้นชื่อเสียง เพราะเรียนวัยนี้มีความมุ่งมั่นอยู่แล้ว และหาเงินมาเรียนเองก็เลยต้องใช้ทุนให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 🙂

ตอนนี้ก็เพิ่งเรียนวิชาพื้นฐานอยู่ครับ บางตัวก็เรียนของปี 2 ปี 3 บ้าง เพราะว่าเป็นวิชาที่ไม่มีตัวต่อ วิชาที่เรียนตอนนี้มีดังนี้

ปี 1 เทอม 1

  • การออกแบบวงจรดิจิตอล
  • การสื่อสารทางคอมพิวเตอร์
  • ระบบปฏิบัติการ
  • สถิติวิเคราะห์

ปี 1 เทอม 2 (รอก่อนนะ เดี๋ยวมาเขียนเพิ่ม…)

woman coding on computer
Photo by ThisIsEngineering on Pexels.com


วิทยาการคอมพิวเตอร์ เรียนอะไรบ้าง?

แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
Calculus and Analytic Geometry 1

สถิติวิเคราะห์ 1
Statistical Analysis 1

ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น
Introduction to Probability and Statistics

คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
Discrete Mathematics

ความปลอดภัยของระบบเครือข่ายและสารสนเทศ
Network and Information Security

ระเบียบวิธีวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
Research Methodology for Computer Science

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
Systems Analysis and Design

การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
Object-Oriented Analysis and Design

หลักการระบบฐานข้อมูล
Principles of Database Systems

ระบบการจัดการฐานข้อมูล
Database Management Systems

การแก้ปัญหาด้วยขั้นตอนวิธี
Problem-Solving by Algorithms

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming

วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object-Oriented Programming

การออกแบบและพัฒนาเว็บแบบเรสพอนซีฟ
Responsive Web Design and Development

พื้นฐานการออกแบบและพัฒนาเว็บ
Introduction to Web Design and Development

ระบบปฏิบัติการ
Operating Systems

ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Data Communication and Computer Network Systems

โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึม
Data Structure and Algorithm Analysis

การออกแบบวงจรและตรรกะดิจิทัล
Digital Circuit and Logic Design

องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Organization and Architecture

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
Web Application Development

ภาษาสคริปต์
Script Language

การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
Mobile Application Development

คอมพิวเตอร์และหลักการโปรแกรมเบื้องต้น
Computer and Programming Principles

การพัฒนาโปรแกรมขั้นสูง
Advanced Programming Development

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับองค์กร
Application Development for Enterprises

ระบบปฏิบัติการเครือข่าย
Network Operating Systems

มาตรฐานความปลอดภัยของสารสนเทศและเครือข่าย
Information and Network Security Standards

การประมวลผลบนคลาวด์
Cloud Computing

อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง
Internet of Things

ระบบการจัดการความรู้
Knowledge Management Systems

การทำเหมืองข้อมูล
Data Mining

การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
Decision Support Systems Development

การคลังข้อมูล
Data Warehousing

การประมวลผลภาพ
Image Processing

ปัญญาประดิษฐ์
Artificial Intelligence

การแสดงผลข้อมูลด้วยภาพและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์
Data Visualization and Computer Graphics

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Computer Fundamentals

แอปพลิเคชันด้านสถิติและการวิจัย
Applications for Statistics and Research

การศึกษาเฉพาะเรื่องด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
Selected Topics in Computer Science

การบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
Computer and Network Systems Maintenance


หากทุกคนชอบในบทความนี้ อยากให้ผมเล่าเรื่องผ่านช่องทาง Youtube ก็ทักกันเข้ามาได้เลยครับ ผมจะได้มีแรงบันดาลใจในการทำงานเหล่านี้

ขอบคุณครับ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*